Luật sư Ngô Hữu Nhị với các sinh hoạt tôn giáo trong năm 2013