Ông bà Luật sư Đỗ Như Thư và người con trai Vinh Sơn Đỗ Cao Đạt, Tân Linh Mục trong Thánh Lễ Mở Tay ngày 15/6/2013 tại Thánh Đường Giáo Xứ Lạc Quang - Sài Gòn